Účtovníctvo v Senici


Kto sme...

Sme slovenská audítorská spoločnosť, ktorá sídli v Senici. Od roku 1996 vlastníme licenciu SKAu č. 66 na vykonávanie auditu.

Poskytujeme:
služby súvisiace so spracovaním ekonomickej agendy podnikov, či už ide o spoločnosti alebo drobných živnostníkov

 • audit účtovnej závierky,
 • poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva,
 • vedenie účtovníctva, mzdovej agendy a spracovanie miezd.


Naši klienti sú spoločnosti tuzemské so zahraničnou majetkovou účasťou, respektíve dcérske spoločnosti medzinárodných koncernov zamerané na:

 • obchodnú činnosť
 • služby
 • poľnohospodárstvo
 • ľahký priemysel
 • stavebníctvo

Služby poskytujeme aj pre nadácie, príspevkové organizácie, občianske združenia. Pracovný tím je zložený z audítorov, asistentov audítora a odborných pracovníkov. Pri riešení problémov našich klientov dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na obchodné a daňové poradenstvo. Naša spoločnosť je poistená  na škody spôsobené vykonávaním účtovných služieb.

Ako pracujeme?

- Pomáhame klientom minimalizovať dopady rôznych daní
- Riešime problémy ešte pred ich vznikom
- Naši klienti získavajú týmto ďalšie časové a finančné zdroje na svoju činnosť
- Vážime si klientov, sme vždy dostupní, pripravení a radi Vám pomôžeme
- Vzájomná dôvera a otvorená komunikácia sú základom našich vzťahov

Služby:

Audit

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie knihy evidencie DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
 • rekonštrukcia účtovníctva


Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • okamžitý prehľad stavu účtu
 • mesačné účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, súvahy, výsledovky, výkazu ziskov a strát, prílohy, cashflow


Mzdy a personalistika

 • základná agenda - spracovanie a evidencia personálnych údajov o zamestnancoch
 • spracovanie a výpočet mzdy TPP, DVP, DPČ
 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
 • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, podkladov k pôžičkám
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie mesačných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Poradenstvo ekonomické a daňové, konzultácie

Spracovanie ekonomický analýz

Podklady pre banky a štátne inštitúcie
Účtovníctvo Senica - mzdy a dane

V sídle spoločnosti sme vám k dispozícii:


Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.
Účtovníctvo Senica - audit

Kontakt | AUDITIS spol. s r.o.

Adresa: Hollého ul. 744, 905 01 Senica
Tel. kontakt: +421 903 423 092
Fax: 034/651 32 79
E-mail: auditis@auditis.sk
Web: www.uctovnictvo-audit.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd: Sro, Vložka číslo 1003/T.

IČO: 34116443
DIČ: 2020377524

Účtovnícke služby:

  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
*  E-mail:
  Tel. číslo:
*  Vaša správa:
   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?


Účtovníctvo Senica - spracovanie miezd

Kde nájdete naše účtovníctvo v Senici: