Účtovníctvo v Senici

Služby súvisiace so spracovaním ekonomickej agendy podnikov,
či už ide o spoločnosti alebo drobných živnostníkov.

Kto sme

Sme slovenská audítorská spoločnosť, ktorá sídli v Senici.
Od roku 1996 vlastníme licenciu SKAu č. 66 na vykonávanie auditu.

Účtovníctvo Senica - audit

audit účtovnej
závierky

Účtovníctvo Senica - účtovné poradenstvo

poradenstvo v oblasti
daní a účtovníctva

Účtovníctvo Senica - účtovníctvo

vedenie účtovníctva, mzdovej
agendy a spracovanie miezd

Naši klienti

Naši klienti sú spoločnosti tuzemské so zahraničnou majetkovou účasťou, respektíve dcérske spoločnosti medzinárodných koncernov zamerané na:

obchodnú činnosť

služby

poľnohospodárstvo

ľahký priemysel

stavebníctvo

Služby poskytujeme aj pre nadácie, príspevkové organizácie, občianske združenia. Pracovný tím je zložený z audítorov, asistentov audítora a odborných pracovníkov. Pri riešení problémov našich klientov dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na obchodné a daňové poradenstvo. Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené vykonávaním účtovných služieb.

Ako pracujeme?

 • Pomáhame klientom minimalizovať dopady rôznych daní
 • Riešime problémy ešte pred ich vznikom
 • Naši klienti získavajú týmto ďalšie časové a finančné zdroje na svoju činnosť
 • Vážime si klientov, sme vždy dostupní, pripravení a radi Vám pomôžeme
 • Vzájomná dôvera a otvorená komunikácia sú základom našich vzťahov

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME

Účtovníctvo Senica - kontakt

Audit

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie knihy evidencie DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
 • rekonštrukcia účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • okamžitý prehľad stavu účtu
 • mesačné účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, súvahy, výsledovky, výkazu ziskov a strát, prílohy, cashflow

Mzdy a personalistika

 • spracovanie a výpočet mzdy TPP, DVP, DPČ
 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
 • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, podkladov k pôžičkám
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie mesačných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Poradenstvo ekonomické a daňové, konzultácie

Spracovanie ekonomických analýz

Podklady pre banky a štátne inštitúcie

Účtovníctvo Senica - otváracie hodiny

V sídle spoločnosti sme vám k dispozícii pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Pošlite nám rýchlu správu

Účtovníctvo Senica - logo

AUDITIS spol. s r.o.
Hollého ul. 743/21
905 01 Senica

IČO: 34116443
DIČ: 2020377524

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd: Sro, Vložka číslo 1003/T.